Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
Παραθέτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου με αρ. πρωτ. : Φ1/77756/Δ2 της 11/5/2017 σχετικά με τις εξετάσεις στα Γυμνάσια.


Θέμα: «Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-2017»


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α΄ 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια λήγει στις 31 Μαΐου.
Ακολούθως, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι: «Από 1η έως 30 Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:
α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α' του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος.
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α' και προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα», κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. 
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α' και Β' τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ' τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος).
Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 14 του ανωτέρω Π.Δ. «Οι κατ' ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α' και Β' και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ', πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής (..). Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ' εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10)».
Επιπρόσθετα, μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής (άρθρο 7
Π.Δ. 39/2014) εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') και προφορικά στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β'). Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται στα μαθήματα της τρίτης ομάδας (Ομάδας Γ'), αλλά για την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος. Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί μπορούν να επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 31 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2017, σε ημερομηνία που θα κρίνει κάθε σχολική μονάδα. Επίσης, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, καθώς και το πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. 
Η δεύτερη εξεταστική περίοδος αρχίζει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί και τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής περιόδου, ώστε να υπάρχει το προβλεπόμενο περιθώριο των δύο εργάσιμων ημερών για αιτήσεις αναβαθμολόγησης.
ΑΝ ΑΒ ΑΘ Μ Ο ΛΟ ΓΗΣΗ ΓΡ ΑΠ ΤΩΝ ΔΟ ΚΙ Μ Ι ΩΝ ΚΑΙ ΕΠ ΑΝ ΕΞΕ Τ ΑΣΗ Μ ΑΘ ΗΤΩΝ Μ Ε ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ
ΕΚΠ ΑΙ ΔΕΥ ΤΙ ΚΕΣ ΑΝ ΑΓΚΕΣ
Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
Μ ΑΘ Η ΤΕΣ Μ Η ΠΡΟ ΣΕΡΧΟ Μ ΕΝΟ Ι ΣΤΙ Σ ΓΡ ΑΠ ΤΕΣ ΑΝ ΑΚ Ε ΦΑΛ ΑΙ Ω ΤΙ Κ ΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙ Σ Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση
λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος, που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των Διδασκόντων.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση πριν από την έναρξη της δεύτερης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν. Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος του 
τρίτου δεκαημέρου του Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εσω τερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Τα μαθήματα στα Λύκεια λήγουν στις 9 Μαΐου

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 λήγουν τα μαθήματα του διδακτικού έτους 2016-2017 στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.
Αυτό αναφέρει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/anakoinwseis-leiturgia-scholeiwn/236-lhxh-scholiku-etus-programma-proagwgikwn-exetasewn.html
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά:
Στις 2 Μαΐου ξεκινούν οι εγγραφές


Από 2 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε και η διαδικασία.
Από 2 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία, κατόπιν των αλλαγών στις ημερομηνίες, που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και θα ισχύσουν από φέτος.
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα νηπιαγωγεία θα δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προ-νηπίων και παράλληλα, όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μπορούν να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.
Δικαιολογητικά
Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Υπενθυμίζεται, ότι δεν χρειάζεται η προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως, αφού γίνεται ηλεκτρονικά η αναζήτησή του, στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο, μέσω της πλατφόρμας «myschool».
Ημερομηνία εγγραφής
Oι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, από 2 έως 19 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.
Αίτημα για επαναφοίτηση
Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο να καταθέσουν εγκαίρως αίτημα προς το νηπιαγωγείο, προκειμένου να εξεταστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98, άρθρο 7, παρ. 7, για την επανάληψη φοίτησης ισχύουν τα εξής:
«Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α' τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α' τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν».
Τέλος, καλούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Α., οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.ΔΥ. όπως προβούν στον απαραίτητο προγραμματισμό των ενεργειών τους, προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας όπου απαιτείται.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/diadikasia_epanafoitisis_mathiton_sta_nipiagogeia_gia_to_sholiko_etos_2017-2018.pdf
Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΈΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
                       ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
 Εκλογές 03/04/20117

Εγγεγραμμένοι 129 εκλέκτορες  που αντιπροσωπεύουν 3.903 μαθητές.
Ψήφησαν 117
Έγκυρα    117

Έλαβαν : Ενωμένοι γονείς                 83 ψήφους    6 έδρες
               Σύγχρονη λαϊκή παιδεία     34 ψήφους    3 έδρες
Η σύνθεση  νέου Δ.Σ. της Ένωσης συλλόγων γονέων Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη είναι η εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                             ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                        ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                                   ΠΕΝΤΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ:                                      ΜΟΥΛΕΡ  ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
                                                          ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
                                         ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
                                         ΚΑΡΑΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΚΡΑΝΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΜΟΥΛΕΡ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΕΝΤΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ – ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ


ΛΟΥΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ


       Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 ψηφίζουμε για νέο Διοικητικο Συμβούλιο της ΕνωσηςΣυλλόγων Γονέων Νίκαιας - Α.Ι.Ρέντη.
Η ψηφοφορία θα γίνει στα γραφεία της Ενωσης (Μαγνησίας 50 - Νίκαια).
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ων οικονομικά τακτοποιημένων σχολείων, Για την ψηφοφορία απαιτείται Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017


Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας πραγματοποιήθηκε στις 27/3/2027 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας με τα κάτωθι θέματα :
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4. Διάφορα θέματα
Εικόνες από το προεδρείο τα μέλη και τους ομιλητές.

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017


Η Ενωση Συλλόγων γονέων Νίκαιας – Α.Ι.Ρέντη καλεί τους αντιπροσώπους των συλλόγων γονέων των σχολείων, στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας με τα κάτωθι θέματα :

1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4. Διάφορα θέματα
Σας γνωστοποιούμε ότι η συνδρομή για τα δύο προηγούμενα έτη με απόφαση του Δ.Σ καθορίστηκε για τα Δημοτικά σχολεία στα 10 € ανά αντιπρόσωπο κατ΄ετος , στα Γυμνάσια και Λύκεια 5€ ανά αντιπρόσωπο κατ΄ετος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ